สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 67 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 6 ธันวาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สาส์นจากนายกฯ
ปฏิทินกิจกรรม
อบต.ในเครือข่าย
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
ประชาสัมพันธ์เข้าประชุมสภา
การกำหนดสมัยประชุมสภา
การเรียกประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ
หนังสือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ
ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาห้าปี
แผนดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การบริหารงานบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 – 2566
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเพิ่มเติม
การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
การขออนุมัติใช้เงินสะสม/การได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงานร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
้https://petition.sto.go.th
การร้องเรียนปฏิรูปประเทศ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้
ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ LHR
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา(LEC)
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา (SIS)
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท (INFO)
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (E-PLAN)
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและทะเบียน อปท.(ELE)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
เมนูทางขวา
ลักษณะทั่วไป
ภูมิประเทศ-ภูมิอากาศ
จำนวนหมู่บ้านและประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
การบริการพื้นฐาน
ส่วนอื่น ๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ศักยภาพของส่วนตำบลห้วยแคน
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ
โปรแกรมคำนวณภาษี
ดาวน์โหลด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษาและศาสนา
สำนักปลัด
ทำเนียบฝ่ายสภา
คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
หน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างองค์กรหน่วยงาน
คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตรากาส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมต่อต้านการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณา
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน อบต.ห้วยแคน66
การขับเคลื่อนจริยธรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
กล่องแสดงความคิดเห็นจากประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มใจให้บริการประชาชน
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลห้วยแคน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมการกีฬา
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.205.26.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,645,424

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.