สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
12 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 ตุลาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2565

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีสุข
                                แนวทางการพัฒนา
1.        การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีท้องถิ่น
2.        การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3.        การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
4.        การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน
5.        การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
6.       การพัฒนาชุมชนเข้งแข็ง
 
                2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                แนวทางการพัฒนา                 
1.    สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
                3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร                     
                                 แนวทางการพัฒนา
1.      ส่่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพ
2.     พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม
3.     พัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
                             
                4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
                                แนวทางการพัฒนา
1.     ส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.      ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบคคลและองค์กร
3.      พัฒนาการให้บริการประชาชน
4.      ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์กร
                               
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                                
                                แนวทางการพัฒนา
1.     จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.     บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) เพื่อลดความซับซ้อนของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
3.     ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำคอลงน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
4.     จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและการปรับปรุงรักษาในเขต ชุมชนและท้องถิ่น
5.     ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีใาและนันทนาการชุมชน
               
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.204.181.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,576,921

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.