สาส์นจากปลัด

ปลัดอบต.ห้วยแคน
สาส์นจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 2627 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 26 กันยายน 2565
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
เครือข่ายออนไลน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2565

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีสุข
                                แนวทางการพัฒนา
1.        การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีท้องถิ่น
2.        การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3.        การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
4.        การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน
5.        การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
6.       การพัฒนาชุมชนเข้งแข็ง
 
                2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                แนวทางการพัฒนา                 
1.    สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
                3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร                     
                                 แนวทางการพัฒนา
1.      ส่่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพ
2.     พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม
3.     พัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
                             
                4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
                                แนวทางการพัฒนา
1.     ส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.      ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบคคลและองค์กร
3.      พัฒนาการให้บริการประชาชน
4.      ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์กร
                               
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                                
                                แนวทางการพัฒนา
1.     จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.     บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) เพื่อลดความซับซ้อนของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
3.     ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำคอลงน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
4.     จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและการปรับปรุงรักษาในเขต ชุมชนและท้องถิ่น
5.     ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีใาและนันทนาการชุมชน
               
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 18.204.56.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,408,731

การส่งเสริมความโปร่งใส
การให้บริการ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download