สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
12 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 ตุลาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้


  หน้าแรก     การบริการพื้นฐาน 

การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน  

 การบริการพื้นฐาน

     การคมนาคม       เส้นทางคมนาคมที่ผ่านคือทางรถไฟและทางหลวง   หมายเลข 226    สายนครราชสีมา -บุรีรัมย์ตัดผ่านตำบลห้วยแคน   การคมนาคมทางน้ำไม่มี   ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง , หิน คลุกและถนนดินการคมนาคมทางบกค่อนข้างสะดวก
 
 
             
 
           การโทรคมนาคม
-                      ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                             -            แห่ง
-                      สถานีโทรคมนาคม                                       -            แห่ง
 
    การไฟฟ้าและการประปา
 ไฟฟ้า       องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนมีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายเขตโดยทั่วถึง โดยประชากรได้รับประโยชน์   782    ครัวเรือน คิดเป็น   100 % ของประชากรทั้งหมด
 การประปา     มีประปาน้ำดิบและประปาบาดาลทุกหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99 % ของประชากรทั้งหมด
 
   แหล่งน้ำธรรมชาติ            มีลำห้วยทั้งหมด   2    สาย    คือ
1.   ลำห้วยแคน                 ยาวประมาณ     7,500   เมตร   หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์    หมู่ 1 , 2 , 4 , 6 , 7
2.   ลำห้วยโกรกน้ำฉ่า      ยาวประมาณ      5,000   เมตร   หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์    หมู่ 8 , 5, 3,
3.   บึงตะโก                     พื้นที่ทั้งหมด    80   ไร่    ตั้งอยู่บ้านตะโกพัฒนา ได้รับการขุดลอกบางส่วน
4.   หนองสะเทือน           พื้นที่ทั้งหมด    15   ไร่    อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านตะโกพัฒนา
5.   อ่างห้วยแคน              พื้นที่ทั้งหมด      7   ไร่     ตั้งอยู่บ้านห้วยแคน
 
 
 
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-               ฝาย คสล.                                                    7           แห่ง
-               ฝายดิน                                                         -           แห่ง
-               บ่อน้ำตื้น                                                      2           แห่ง
-                       บ่อบาดาลโยก                                             23           แห่ง
-                       สระน้ำ                                                      14           แห่ง
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.204.181.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,576,903

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.