สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
12 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 ตุลาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน 

       วิสัยทัศน์
   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี
 ชุมชนน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”         
 
             
                                       พันธกิจหลัก
                                (1) ให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
                                (2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
                                (3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าแสงสว่าง
                                (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                (5) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                                (6) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
                                (7) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
                                (8) ส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ
                                (9) คุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                (10) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
                                (11) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนในท้องถิ่น
                                (12) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                                (13) ส่งเสริมการสาธารณสุขและการอนามัยชุมชน
                                (14) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                                (15) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร

 

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.204.181.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,576,910

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.