สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
12 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 ตุลาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้


  หน้าแรก     จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 
                                (1) การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว
                                (2) มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
                                (3) ประชาชนมีงานทำและมีรายได้พอสมควร
                                (4) มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึง
                                (5) ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย
                                (6) ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง
                                (7) เด็กได้รับการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                (8) เยาวชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
                                (9) ปราชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
                                (10) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                                (11) ตำบลมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
                                (12) ประชาชนได้รับบริการที่ดีจากรัฐ
                                (13) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการคุ้มครองดูแล
                                (14) อบต.มีการบริหารจัดการที่ดี
 
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.204.181.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,576,912

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.