สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
12 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 ตุลาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้


  หน้าแรก     ศักยภาพของส่วนตำบลห้วยแคน 

ศักยภาพของส่วนตำบลห้วยแคน
ศักยภาพของส่วนตำบลห้วยแคน  

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน

1.   จำนวนบุคลากร
-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
จำนวน 
16
คน
-
ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน 
7
คน
-
ตำแหน่งในส่วนการคลัง
จำนวน 
4
คน
-
ตำแหน่งในส่วนโยธา
จำนวน 
2
คน
-
ตำแหน่งในส่วนการศึกษา
จำนวน 
3
คน
-
ตำแหน่งในส่วนสาธารณสุข
จำนวน 
1
คน
 
 
 
 
 
 2. ระดับการศึกษา
-
การประถมศึกษา       
จำนวน 
2
คน
-
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
จำนวน 
3
คน
-
อนุปริญญา
จำนวน 
2
คน
-
ปริญญาตรี
จำนวน 
8
คน
-
สูงกว่าปริญญาตรี
จำนวน 
2
คน
 
 
 
 
 
3. รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ   2550   เป็นเงิน   9,780,441.69 บาท    (31 พฤษภาคม 2552 )     แยกเป็น
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บเอง
จำนวน
96,153.21
บาท
รายได้ที่ส่วนราชการอื่น ๆ เก็บให้
จำนวน
3,637,344.25
บาท
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จำนวน
6,035,500.96
บาท
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จำนวน
11,443.27
บาท
 
                    
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.204.181.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,576,908

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.